פנומנולוגיה של הזמן: תודעת זמן וסובייקטיביות

Translated title of the contribution: Phenomenology of time

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"כיצד נתון הזמן בניסיון? מה מייחד את המודעות לשטף חיי הנפש בזרימתם, בהתהוותם? כיצד קובעת הזיקה בין זמן ומשמעותיות את ישותו של האדם? שאלות אלה עומדות במרכזו של ספר זה. בחלקו הראשון מציע המחבר פירוש מקורי וחדש של מקורותיה ההיסטוריים של הפנומנולוגיה של הזמן - המחקר הפילוסופי שמתמקד בטבעה של התנסות בזמן ובמודעות לו. במסגרת זו דן המחבר בעמדותיהם של אריסטו, אוגוסטינוס, לוק ויום. חלקיו האחרים של הספר מציעים פירוש מקיף ביחס לעמדותיהם של קאנט, הוסרל והיידגר על אודות נושאים אלה. דגש מיוחד ניתן כאן ליחסים הדיאלקטים בין עמדותיהם, אשר קובעים אף בימינו את מבנה העומק של הפנומנולוגיה של הזמן. ירון סנדרוביץ מבהיר ששלושת ההוגים מאוחדים בדחייתם את הסברה שמאפייני המושא של הניסיון מספיקים לביאור טבעה של תודעת זמן, אך הם חלוקים ביחס למאפייני ישותו של הסובייקט של הניסיון. מקור ההבדל הוא בעמדותיהם ביחס לתפקידיהם של התפיסה החושית, הדמיון הפרודוקטיבי, היכולות המושגיות והזיקה בין זמן ומשמעותיות בכינונה של תודעת זמן. חלקיו השונים של הספר חושפים את מעלותיה וחסרונותיה של כל עמדה, כל זאת בשאיפה לחתור לכינונה של עמדה לכידה שכוללת היבטים של כל אחת מהן." - כריכה אחורית
Translated title of the contributionPhenomenology of time
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Number of pages419
StatePublished - 2017

Publication series

Nameהסדרה לפילוסופיה
Publisherרסלינג

DanaCode

 • DanaCode
 • 058500013464

ULI Keywords

 • uli
 • אוגוסטינוס -- 354-430
 • אריסטו -- 384-322 לפנה"ס
 • הוסרל, אדמונד -- 1859-1938
 • הידגר, מרטין -- 1889-1976
 • יום, דוד -- 1711-1776
 • לוק, ג'ון -- 1632-1704
 • קנט, עמנואל -- 1724-1804
 • Phenomenology
 • Time -- Philosophy
 • Августин -- Святой, Епископ Г. Гиппон
 • Augustine -- of Hippo, Saint -- 354-430
 • ارسطوطاليس
 • Аристотель
 • Aristotle
 • Husserl, Edmund -- 1859-1938
 • هوسرل، ادموند، -- 1859-1932
 • Хайдеггер, Мартин -- 1889-1976
 • Heidegger, Martin -- 1889-1976
 • هايدغر، مارتن، -- 1889-1976
 • Юм, Давид -- 1711-1776
 • Hume, David -- 1711-1776
 • Локк, Джон -- 1632-1704
 • لوك، جون
 • Locke, John -- 1632-1704
 • Кант, Иммануил -- 1724-1804
 • كنت، امانويل -- 1724-1804
 • Kant, Immanuel -- 1724-1804
 • אריסטטאליס
 • אריסטו
 • אריסטוטלס
 • אריסטאטעל
 • אריסטוטליס
 • הוסרל, אדמונד גוסטאב אלברכט
 • היידגר, מרטין -- 1889-1976
 • הום, דוד
 • היום, דוד -- 1711-1776
 • היום, דוויד
 • לוק, י'ון
 • קאנט, עמנואל -- 1724-1804
 • Августин, Аврелий
 • Августин, Блаженный -- Святой, Епископ Г. Гиппон
 • Августин, Аврелий -- Святой, Епископ Г. Гиппон
 • Agustin -- San
 • Agustín de Hipona
 • Augustinus -- Saint
 • Augustinus, Aurelius -- Saint, Bishop of Hippo
 • Augustin D'hippo
 • Agostino -- San
 • Saint Augustin
 • Augustin -- Saint, Bishop of Hippo
 • Agostino -- Saint, Bishop of Hippo
 • Agustí -- Saint, Bishop of Hippo
 • Augoustinos -- Saint, Bishop of Hippo
 • Agostino di Tagaste -- Saint, Bishop of Hippo
 • Aurelius Augustinus -- Saint, Bishop of Hippo
 • ارسطاطاليس
 • أرسطو
 • Aristoteles
 • Aristo
 • Arystoteles
 • Aristote
 • Pseudo-Aristoteles
 • Aristotile
 • Aristotele
 • Huserl, Edmund -- 1859-1938
 • Haideger, Martinn -- 1889-1976
 • Khaidegger, Martin -- 1889-1976
 • Hidajar, Martin -- 1889-1976
 • Chaitenger, Martinos -- 1889-1976
 • هيدغر، مارتن، -- 1889-1976
 • Locke, John
 • كنت، عمانويل
 • كانت، ايمانوئل
 • Kant, I -- (Immanuil) -- 1724-1804
 • Kant, Emanuel -- 1724-1804

Cite this