An Extensive Neolithic/Chalcolithic Axe and Adze Workshop Found within a Paleolithic Extraction Cpmplex at Mt. Teihan, Northeastern Galilee, Isreal

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כלי אבן דו-פניים, ובעיקר גרזנים וכילפות, מילאו תפקיד משמעותי בדפוס ההסתגלות החדש ובהתפתחות המערכות החברתיות-כלכליות של התקופה הניאוליתית והכלכוליתית בלבנט. למרות זאת, אתרי חציבה ובתי מלאכה של כלי צור אלו הם נדירים יחסית (במיוחד כאלו הקשורים לכילפות), וברוב המקרים מופיעים בנפרד מאתרי חציבה וסיתות פליאוליתיים. במאמר זה אנחנו מדווחים על אתר רחב היקף חדש המשלב חציבה, הפקת בולבוסים וסיתות של דו-פניים מצור, בהר ריחן, אזור נחל דישון, צפון ישראל, הממוקם בתוך אתר חציבה וסיתות גדול מהתקופה הפליאוליתית התחתונה והתיכונה. הצור באזור זה הוא מתצורת תמרת האיאוקנית, ואופיין בעבר כבעל איכות גבוהה לצרכי סיתות. האתר משלב שני דפוסי מיצוי, הפקה ושימוש בבולבוסי הצור. הראשון הוא סיתות בולבוסים שנמצאו על פני השטח והשני כולל חציבת בולבוסים מתוך טרשי סלע גיר ואחר כך סיתות (דפוס שבסופו נוצרת ערמת פסולת של גיר מנופץ וצור מסותת). מטרות המחקר כוללות תיאור של אזור החציבה והסיתות ובכלל זה השוואה בין שני דפוסי השימוש בבולבוסי הצור. כמו כן מוצגים אפיון בסיסי של שלבי תהליך סיתות גרזנים וכילפות, חישוב היקף החציבה והסיתות לצורך הערכת כמות הפריטים שנלקחו ממנו, וקישור אפשרי של תוצרי האתר לאתרי מגורים נאוליתיים וכלכולתיים בצפון ישראל, אליהם יתכן והגיעו הכלים המוגמרים שיוצרו באתר. לצורך כך נעשה שימוש במספר שיטות ובהן איסוף פריטים מסותתים משני דפוסי המיצוי וההפקה של הבולבוסים, הבחנה בין שלבי סיתות על פי פרמטרים שונים, חישובי היחס בין משקל הפריטים הדו-פניים למשקל של כלל המאסף, השוואת נתונים מורפולוגיים של הפריטים באתר לפריטים באתרי ישוב, אנליזה גיאוכימית של צור מהאתר ושל כלים משני אתרי ישוב בעמק החולה (הגושרים וביסמון) ועוד. הממצאים החדשים מאפשרים לשחזר את תהליך הסיתות של גרזנים וכילפות מחומר הגלם הראשוני (בולבוסי הצור) ועד לפריטים שננטשו במצב סיתות מתקדם, וכן להשוות בין אלו לכלים שנמצאו באתרי ישוב רלוונטים. סקירה של אתרים ניאוליתיים וכלכוליתיים בגליל, עמק החולה והגולן, בהם נמצאו גרזנים וכילפות וכן אנליזה גיאוכימית, מצביעים על האפשרות כי אתר החציבה ובית המלאכה בהר ריחן היה המקור המרכזי לכלים דו-פניים מצור איאוקני של הישובים באזורים אלו. הגודל וההיקף של האתר משקפים את התפקיד המרכזי של כלים דו-פניים בחברות הניאוליתית-כלכוליתי ואת היקף ההשקעה בייצורם. בעוד שמספר בתי מלאכה של גרזנים נחקרו ותוארו בדרום הלבנט, הרי שבתי מלאכה לכילפות הם תופעה נדירה אשר כמעט ואינה מוכרת במחקר. תופעה יוצאת דופן אחרת הנדונה במאמר היא החזרה המאוחרת (ניאוליתית וכלכוליתית), לאחר חציבה וסיתות פליאוליתי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionבית מלאכה לסיתות כילפות וגרזנים הממוקם בתוך אזור חציבה וסיתות פלאוליתי בהר ריחן, הגליל העליון המזרחי, ישראל
Original languageEnglish
Pages (from-to)5-32
Number of pages28
JournalMitekufat Haeven: Journal of the Israel Prehistoric Society
Volumeמ"ז
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • ריחן (אתר)
 • Rehan (West Bank)
 • ארץ ישראל -- ארכיאולוגיה -- לפני תקופת המקרא (עד 2200 לפנה"ס)
 • Eretz Israel -- Antiquities -- To Biblical period, 1200 B.C
 • ארכיאולוגיה פרה-היסטורית
 • Antiquities, Prehistoric
 • תקופה פליאוליתית תחתונה
 • Paleolithic period, Lower
 • תקופה פליאוליתית תיכונה
 • גרזנים עתיקים
 • כילפות
 • סיתות אבנים
 • כלי אבן עתיקים
 • Stone implements
 • תעשיית כלי צור
 • Flint industry
 • תעשייה -- היסטוריה -- עת עתיקה
 • Industries -- History
 • תקופה כלכוליתית
 • Copper age
 • תקופה ניאוליתית
 • Neolithic period

Cite this