פיתוח הכוונה עצמית של לומדים באמצעות התערבות מורים: דו"ח מסכם

מנוחה בירנבוים, דפנה אלון, ליסה אמדור, שרה כ"ץ

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"דוח זה עוסק במיפוי ותיאור של ממדים בתרבות ההוראה-למידה-הערכה (להלן תרבות ה-הל"ה) החלופית, כפי שאותרו וזוהו בחקר מקרה של שלושה בתי ספר יסודיים, הפועלים לטיפוח הכוונה עצמית בלמידה תחת הדרכה של המחלקה לתכניות ושיטות. בפרק הראשון של הדוח יוסבר הרציונל לפיתוח ההכוונה העצמית בלמידה, יוגדרו המושג והמבנה, יתוארו המאפיינים של לומד בעל הכוונה עצמית ותובא סקירה תיאורטית קצרה של התהליכים הקשורים בהכוונה זו. בהמשך יוצגו העקרונות עליהם מושתתת תרבות ה-הל"ה החלופית, האמורה לסייע בטיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית. בפרק השני של הדוח יתוארו בתי-הספר הנחקרים ותוצג שיטת הניתוח שבעקבותיה מופו הממדים המתייחסים לרכיבי תרבות ה-הל"ה. בפרק השלישי יתוארו ממצאי המחקר לגבי כל אחד מהרכיבים בשלושת בתי-הספר שנחקרו. בפרק הרביעי ימופו רכיבי התשתית האידאולוגית והארגונית בית-הספר המהווים קרקע מתאימה לצמיחת תרבות ה-הל"ה החלופית ויתוארו הממצאים משלושת בתי-הספר הנחקרים לגבי ממדים אלה. בפרק החמישי של הדוח יידונו המבנים הגרעיניים שעלו מניתוח הממצאים, יוצגו המסקנות ויפורטו ההמלצות להמשך העשייה בתחום. לדוח זה מצורפים שלושה דוחות נלווים, שכל אחד מהם מתאר בצורה מפורטת את אחד מבתי-הספר הנחקרים לגבי כל הממדים שבהם ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמחלקת הפרסומים, משרד החינוך
Number of pages96
StatePublished - 2000

ULI Keywords

  • uli
  • Independent study -- Case studies

Cite this