ממקומיות לאזוריות - לקראת סדר יום חדש למשפט השלטון המקומי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עניינו הצעה לרפורמה מבנית מקיפה במשפט השלטון המקומי בישראל. נטען בו כי המבנה הנוכחי של משפט השלטון המקומי משתתף באופן פעיל בשעתוק חוסר השוויון המרחבי ומשמש מנגנון לגיטימציה רב עוצמה לסדר החברתי-המרחבי הקיים ועל כן כל ניסיון לתקן את המעוות מחייב שינוי של ממש במשפט השלטון המקומי. המאמר מציג ארבעה מודלים אפשריים של שלטון מקומי: המודל הביזורי התומך בהאצלת סמכויות רבות ככל הניתן מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות, המודל הריכוזי התומך במסירת כל הסמכויות בעניינים המקומיים לידי השלטון המרכזי, המודל האזורי המצדד באיחוד רשויות מקומיות במרחב מטרופוליני או בהקמת דרג ביניים שיחצוץ בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי, ומודל הביזור הפוליטי המנסה להתגבר על הדיכוטומיה מרכוז/ביזור באמצעות יצירת תנאים לביסוס התושבות המקומית על אדנים חדשים. המחלוקת הנורמטיבית בין המודלים השונים מתאפיינת בניסיון לאזן בין כמה יעדים: השגת יעילות באספקת שירותים מוניציפליים, דמוקרטיה מקומית והגברת מעורבותם של התושבים בניהול העניינים המקומיים, שמירה על ערכי הקהילה והשגת צדק חברתי. יעדים אלו, כך נטען, סותרים לעתים קרובות זה את זה וכל אחד מן המודלים שהוזכרו מנסה לפתור את המתח ביניהם באופן אחר. חלקו השלישי והאחרון של המאמר מנסה למצוא מודל שיהלום את המבנה החברתי, הכלכלי והמרחבי בישראל. הרפורמה המוצעת מבקשת ליטול מן הרשויות המקומיות חלק מן הסמכויות הנתונות בידיהן היום, ולמסור אותן לא למדינה כי אם לגוף ביניים - ממשל אזורי - אשר ישווה לנגד עיניו את טובת תושבי אזור המטרופולין כולו. בפועל ייעשה הדבר באמצעות הקמת עיריות-גג מטרופוליניות, שראשיהן ייבחרו ישירות על ידי תושבי המטרופולין, ואשר יוסמכו לטפל בבעיות בעלות השפעה אזורית. עם זאת, הרפורמה אינה מציעה לאחד את הרשויות המקומיות לכלל רשות גדולה אחת שגבולותיה יחפפו את גבולות המטרופולין, אלא להשאיר את הרשויות המקומיות על כנן ולהותיר בידיהן את הסמכות להחליט בעניינים שבהם ההשפעה האזורית היא פחותה. הרפורמה תטפח ותחזק את הרשויות המקומיות - קהילות אתניות, תרבותיות ודתיות, ואלו יוכלו להחליט בעניינים בעלי אופי מקומי-קהילתי. מודל זה, לטענת המחבר, ישנה את מערך הכוחות באופן שיביא לידי ביטוי את אופיין של הרשויות המקומיות כגופים המייצגים קהילות מקומיות ולכן יטפח את הדמוקרטיה המקומית, אך מאידך גיסא לא יאפשר לקהילות המקומיות להחליט החלטות שמשמעותן הדרה של ה"אחר" ויבטיח כי ההחלטות ברמה המקומית ישפיעו אך ורק על עניינים מקומיים שבעיית החצנת העלויות כרוכה בהם במידה מועטה בלבד, וכך יושגו גם ערכי היעילות והצדק החברתי (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)159-210
Number of pages52
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volume2
Issue number1
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Central-local government relations
  • Decentralization in management
  • Equality
  • Law and geography
  • Local government
  • Social justice

Cite this