הלכת השיתוף הספציפי - לקראת המערכה הרביעית בבג"ץ 4602/13

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הערת פסיקה זו מבקרת את פסק הדין בבג"ץ 4602/13, שבו אישר בית המשפט העליון בדעת רוב את פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול, שלפיו טענה בדבר קשר של אישה עם גבר שאינו בעלה, בשלהי נישואיה, היא ראיה להיעדר כוונת שיתוף ספציפי מצד בעלה בדירת מגורים שהובאה לנישואים על ידיו. כפי שאנו מראים, גם אם נכון לעגן את הלכת השיתוף הספציפי, שבה עסק פסק דין זה של בית המשפט העליון, במודל חוזי, ולא קנייני וגם אם נכון להישען בהקשר זה על הסכם מכללא המבוסס על היגיון רובני דווקא - אי-אפשר לעגן את דעת הרוב מבלי להישען על הנחות, שבעליל אינן שבירות, באשר לאופן שבו מבינים רוב הזוגות בישראל את מוסד הנישואים. בניגוד למשתמע מפסק הדין של שופטי הרוב, אין זה ראוי להניח כעניין של ברירת מחדל הנחה של אי-שיתוף, ופשיטא שאין זה ראוי לכלול בקרבה תנאי-מפסיק-מכללא של יחסים אינטימיים בשלהי נישואים ארוכים. הנחות כאלה, שבוודאי אינן ניטרליות, אולי מתאימות להוויה חברתית או לשיטת משפט פטריארכליות, אך הן סותרות את ההיגיון של הסכם מכללא רובני; פשיטא, שהן חותרות תחת עקרונות היסוד הנורמטיביים של הדין הכללי בישראל. דיון נוסף, שאנחנו מקווים שייערך בעניין זה, יכול למנוע מעקשים נוספים בהקשר של הלכת השיתוף הספציפי. כך, ראוי לדעתנו שבית המשפט העליון יבהיר את עיגון הלכה זו בעיקרי הדיון הכללי. בהקשר זה, עדיפה בעינינו המשגתה ככלל רכישה של דיני קניין, או לחלופין כחוזה מכללא נורמטיבי. עוגנים אלה, בתורם, מחייבים את פיתוחה של הלכת השיתוף הספציפי אגב הישענות על תכלית מוסד הנישואים כמשקף קהילה שוויונית-ליברלית. באופן קונקרטי, חשוב לדעתנו שבית המשפט יבהיר כי חזקה של כוונת שיתוף יכולה להתבסס, בפרט בהקשר של דירת המגורים, לא רק על השקעות או מצגים, אלא גם על עצם העובדה שמדובר בנישואים ארוכים. כך מתבקש בין אם תעוגן הלכת השיתוף הספציפי בדיני קניין ובין אם בדיני חוזים, וזאת הן אם מדובר בחוזה מכללא נורמטיבי והן אם תוכנו נקבע אגב הישענות על משקפיים רובניות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)519-544
Number of pages26
Journalמחקרי משפט
Volumeל"ב
Issue number1
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Domestic relations
  • Prenuptial agreements
  • Property
  • דיני אישות ומשפחה
  • הלכת השיתוף
  • יחסי ממון בין בני זוג
  • נכסים

Cite this