הבדלי מגדר בהשתלבות האוכלוסייה הערבית במרחב החברתי של ערים מחולקות ושל ערים ערביות בישראל

Translated title of the contribution: Integration of Arabs in Mixed cities & Arab cities in Israel Gender Variances

אחמד בכר דיאב, יצחק שנל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המונח "השתלבות חברתית" מתייחס למידה שבה היחיד משתתף בטווח רחבשל יחסים חברתיים עם אחרים בקהילה שלו, וחש שייך אליה. בשנים האחרונותאומצו הגדרות חדשות ומורכבות למושג ההשתלבות החברתית, ונערכו מחקרים חלוציים שבחנו בכלים חדשים את ההשתלבות החברתית־מרחבית של קבוצות שונות. חוקרים כגון Tagle-Ruiz( 2013 ) הרחיבו את מושג ההשתלבות למרחבי פעילות של בני אדם במספר ממדים המשלימים זה את זה.המחקר הנוכחי ביקש לבחון את מידת ההשתלבות של נשים וגברים ערבים בחברהובתרבות היהודית בישראל, בהתאם לדפוסי התנועה שלהם במרחב. המחקר נשען עלשני מדגמים ארציים, האחד של נבדקים מוסלמים והשני של נבדקים נוצרים, וכולל סך של 356 נבדקים ערבים, שחלקם גרים בערים ערביות וחלקם בערים מחולקות. לנבדקים הועבר שאלון שכלל שאלות על דפוסי התנהגותם בארבעה ממדים: רשתות חברתיות, רשתות תקשורת, תחושות במרחבים יהודיים וערביים ועמדותכלפי התחברות עם יהודים. חלק מהנבדקים קיבלו, נוסף לשאלון, גם מכשיר GPS,שאסף את נתוני התנועה שלהם במרחב במשך מספר ימים. לאחר ניתוח הנתונים שהופקו מהמכשיר נערך גם ריאיון אישי עם הנבדקים, שבו הוצגו להם שאלות נוספות שנגזרו מניתוח הנתונים מהמכשיר. על־פי ממצאי המחקר, ובניגוד לדעה הרווחת בקרב האוכלוסייה הערבית — לפיהגברים, בהיותם מובילים ברוב תחומי החיים בהשוואה לנשים, משתלבים יותר בחברההיהודית מנשים ערביות, שתנועתן במרחב מוגבלת — נמצא שנשים שקיבלו הזדמנות להשתלב בשוק העבודה, משתלבות יותר מגברים במאפייני ההון הרגשי, התרבותי והמרחבי, אם כי הממצא אינו מובהק סטטיסטית. לעומת זאת, נמצא שגברים ערביםמשתלבים בשיעור גדול יותר במאפייני ההון החברתי והכלכלי, בהשוואה לנשים,אך גם ממצא זה אינו מובהק סטטיסטית. רק במאפיין "עיצוב הבית" נמצא הבדל מובהק משמעותית בין גברים לנשים, ולפיו ניתן להצביע על השתלבות בשיעורגבוה יותר בקרב נשים ערביות בהשוואה לגברים ערבים, בחברה היהודית בישראל. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionIntegration of Arabs in Mixed cities & Arab cities in Israel Gender Variances
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-184
Number of pages28
Journalהמרחב הציבורי
Volume18
StatePublished - 2024

IHP Publications

  • ihp
  • Jewish-Arab relations
  • Minorities
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
  • Sex
  • Social integration
  • Social isolation
  • Women, Arab

Cite this