Description

הפרס מוענק מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מדי ארבע שנים לערך לחוקר או חוקרת מצטיינים בתחום הקבלה על כל תקופותיה וזרמיה. הפרס מוענק למן שנת תשנ"ב (1991) להנצחת זכרו של גרשם שלום, אשר היה נשיאה השלישי של האקדמיה ומגדולי חוקרי הקבלה והמיסטיקה בארץ ובעולם. את הזוכה בוחרת ועדה מיוחדת שממנה נשיא האקדמיה.
Granting OrganizationsThe Israel Academy of Sciences and Humanities